نرخ بیکاری در بهار ۹۸ به بالای ۱۰ درصد رسید

اشتغال و نرخ بیکاری سال 98

گزارشات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۸ نرخ بیکاری از مرز ۱۰ درصد گذشت.

اشتغال و معضل بیکاری در هر جامعه‌ای از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات هستند. اهمیت این موضوع تا آنجا است که از نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی شرایط اقتصادی استفاده می‌شود، و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی یک جامعه هستند.

مرکز آمار ایران «طرح آمارگیری نیروی کار» را با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می‌کند. این هدف از طریق روش‌های زیر تامین می‌شود:

 • برآورد شاخص‌های فصلی و سالانه‌ی نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها
 • برآورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها
 • برآورد تغییرات فصلی و سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها
 • برآورد تغییرات سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که در بهار ۹۸ توسط مرکز آمار ایران انجام شده است را در جدول زیر به همراه جزئیات مشاهده می‌کنید:

 

شاخص‌های نیروی کار

کل کشور مرد زن

بهار ۱۳۹۸

بهار ۱۳۹۷ تغییرات بهار ۱۳۹۸ بهار ۱۳۹۷ تغییرات بهار ۱۳۹۸ بهار ۱۳۹۷

تغییرات

جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر

تعداد ۶۷۳۷۸۳۲۹ ۶۶۵۸۲۹۸۴ ۷۹۵۳۴۵ ۳۳۷۷۵۱۱۱ ۳۳۳۹۳۵۹۷ ۳۸۱۵۱۴ ۳۳۶۰۳۲۱۸ ۳۳۱۸۹۳۸۷ ۴۱۳۸۳۱

مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر

نرخ ۴۰٫۶ ۴۱٫۱ -۰٫۵ ۶۵٫۰ ۶۵٫۳ -۰٫۳ ۱۶٫۱ ۱۶٫۸ -۰٫۷

اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر

نرخ ۳۶٫۲ ۳۶٫۱ ۰٫۱ ۵۹٫۰ ۵۸٫۶ ۰٫۴ ۱۳٫۳ ۱۳٫۵ -۰٫۲
بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نرخ ۱۰٫۸ ۱۲٫۱ -۱٫۳ ۹٫۲ ۱۰٫۳ -۱٫۱ ۱۷٫۳ ۱۹٫۲

-۱٫۹

بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله نرخ ۲۶٫۵ ۲۸٫۳ -۱٫۸ ۲۳٫۹ ۲۴٫۷ -۰٫۸ ۳۷٫۲ ۴۱٫۴

-۴٫۲

بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله نرخ ۲۳٫۷ ۲۵٫۵ -۱٫۸ ۲۰٫۵ ۲۱٫۱ -۰٫۶ ۳۵٫۳ ۳۹٫۸

-۴٫۵

بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی نرخ ۱۶٫۶ ۱۷٫۸ -۱٫۲ ۱۲٫۲ ۱۲٫۱ ۰٫۱ ۲۵٫۳ ۲۸٫۶

-۳٫۳

 

 • بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۴۰٫۶ درصد جمعیتِ در سن کار، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. این افراد در گروه شاغلان و بیکاران قرار می‌گیرند.
 • همچنین بررسی شاخص مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در بهار ۹۸، در بین مردان با نرخ ۶۵ درصد، نسبت به زنان با نرخ ۱۶٫۱ درصد بیش‌تر است. که این شاخص نسبت به فصل مشابه در بهار ۹۷ کاهش داشته است.
 • شاخص اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر حاکی از آن است که در بهار ۹۸، اشتغال مردان نرخی برابر ۵۹ درصد دارد که نسبت به بهار ۹۷ دارای افزایش بوده است. همچنین اشتغال زنان با نرخ ۱۳٫۳ در بهار ۹۸، نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷ کاهش داشته است.
 • شاخص بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر: نرخ این شاخص نشان می‌دهد که ۱۰٫۸ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند و نسبت به سال گذشته ۱٫۳ درصد کاهش یافته است. این شاخص حکایت از آن دارد که در بهار سال جاری نرخ بیکاری در بین مردان ۹٫۲ درصد است که نسبت به بهار سال گذشته کاهش ۱٫۳ درصدی داشته است. این نرخ در بین زنان ۱۷٫۳ درصد است که نسبت به بهار ۹۷ کاهش ۱٫۹ درصدی دارد.
 • شاخص بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله برابر ۲۶٫۵ درصد است که نسبت به بهار سال گذشته ۱٫۸ درصد کاهش داشته است. نرخ این شاخص در بین زنان بیشتر از مردان است و در هر دو جنسیت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
 • شاخص بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله: این شاخص برابر ۲۳٫۷ درصد است که نسبت به بهار سال گذشته ۱٫۸ درصد کاهش داشته است. نرخ این شاخص در بین زنان بیشتر از مردان است و در هر دو جنسیت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
 • شاخص بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی برابر ۱۶٫۶ درصد است که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱٫۲ درصد کاهش داشته است. این نرخ در بین زنان بیشتر از مردان است و در مردان با نرخ ۱۲٫۲ نسبت به سال گذشته ۰٫۱ درصد افزایش و در بین زنان ۳٫۳ درصد کاهش داشته است.

 

شاخص‌های نیروی کار

تعداد

نقاط شهری نقاط روستایی
بهار ۱۳۹۸ بهار ۱۳۹۷ تغییرات بهار ۱۳۹۸ بهار ۱۳۹۷ تغییرات
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر تعداد ۵۱۰۱۲۲۴۵ ۵۰۱۶۰۰۵۶ ۸۵۲۱۸۹ ۱۶۳۶۶۰۸۴ ۱۶۴۲۲۹۲۷ -۵۶۸۴۳
مشارکت اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر نرخ ۳۹٫۸ ۴۰٫۲ -۰٫۴ ۴۳٫۱ ۴۳٫۹ -۰٫۸
اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نرخ ۳۵٫۰ ۳۴٫۷ ۰٫۳ ۴۰٫۰ ۴۰٫۴ -۰٫۴
بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نرخ ۱۲٫۰ ۱۳٫۶ -۱٫۶ ۷٫۳ ۷٫۹ -۰٫۶
بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی نرخ ۱۶٫۲ ۱۷٫۴ -۱٫۲ ۲۰٫۷ ۲۲٫۲ -۱٫۵
سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳٫۳ ۳۹٫۱ ۴٫۲ ۲۶٫۰ ۲۳٫۵ ۲٫۵
سهم جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل شاغلان ۳۰٫۶ ۲۹٫۴ ۱٫۲ ۷٫۸ ۷٫۱ ۰٫۷

 

 • شاخص مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر حاکی از آن است که در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی نرخ مشارکت اقتصادی کمتر است.
 • شاخص اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که نرخ اشتغال در نقاط شهری برابر ۳۵٫۰ درصد و در نقاط روستایی برابر ۴۰٫۰ درصد است. همچنین اشتغال در نقاط شهری نسبت به فصل مشابه در بهار ۹۷ افزایش ۰٫۳ درصدی و در نقاط روستایی کاهش ۰٫۴ درصدی داشته است.
 • نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط شهری در بهار ۹۸ برابر ۱۲٫۰ درصد، و در نقاط روستایی برابر ۷٫۳ درصد است که نسبت به سال گذشته در هردوی نقاط کاهش داشته است.
 • سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در نقاط شهری ۴۳٫۳ درصد و در نقاط روستایی ۲۶٫۰ درصد است که در نقاط شهری ۴٫۲ درصد و در نقاط روستایی ۲٫۵ درصد افزایش داشته است.
 • سهم جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در نقاط شهری ۳۰٫۶ درصد است و نسبت به سال گذشته ۱٫۲ درصد افزایش یافته است. این سهم در نقاط روستایی ۷٫۸ درصد است و نسبت به بهار ۹۷ افزایش ۰٫۷ درصدی داشته است.

 

 

امتیاز دهید :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

نظرات کاربران